1. Obchodní podmínky elektronického obchodu

    1.  Prodávající : Kolomý Jan, Včelařská farma,

                            Staré Město 296, 792 01 Bruntál

                            IČ:04601092, DIČ:CZ9507235320 

     Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domu, kde můžete nakupovat nonstop.


     Objednávka

     • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
     • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, vyhlášenými prodávajícím pro dodávku zboží.
     • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím a uhrazením kupní ceny.
     • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém  formuláři.
     • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
     • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
     • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech dle platného zákona.
     • Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, bude využívat výlučně jen pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky. Současně se prodávající zavazuje, na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registračních údajů.
     • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
     • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, s celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


     Potvrzení
      objednávky

     • Potvrzení objednávky vám zašleme e-maile.
     • O odeslání objednávky na vámi uvedenou adresu vás budeme také informovat e-mailem.


     Zrušení
      objednávky

     • Každá objednávka může být zrušena a to nejpozději do 24 hod od zaslání, e-mailem nebo telefonicky, bez udání důvodu.


     Platba

     • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na stránkách int. obchodu při definitivním potvrzení objednávky.
     • Zboží zasíláme na Dobírku
     • Platba předem na účet - č.ú. 0278401124/0300 ČSOB 
     • Faktura je vložena v zásilce


     Balné a poštovné

     • Zboží je zasíláno přepravní službou   Fofr
     • Cena poštovného: dle platného ceníku přepravní služby.
     • U objednávek nad 50 kg bude poštovné kalkulováno individuálně, dodatečně podle skutečné hmotnosti a vzdálenosti v km. Může se tedy lišit od ceny poštovného uvedeného na přehledu objednávky.
     • Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození zásilky, obalu zásilky, zboží nepřebírat a ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození.


      Dodací podmínky

     • Zboží je expedováno zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován e-mailem, nebo telefonicky.


     Právo na odstoupení od smlouvy – vrácení peněz

     Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. 


     Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li


     • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
     • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
     • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
     • Včelařská farma Kolomý umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Včelařská farma Kolomý potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.


     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Včelařské farmě Kolomý bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Včelařské farmy Kolomý obdržel, a to na své náklady.


     Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
     Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.


     Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Včelařská farma Kolomý
      doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Včelařské farmy Kolomý spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

     Spotřebitel odpovídá Včelařské farmě Kolomý pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Včelařská farma Kolomý bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

     V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Včelařská farma Kolomý mu vrátí přijaté peněžení prostředky.


     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Včelařská farma Kolomý však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Včelařské farmě Kolomý odeslal.     Práva z vadného plnění


     1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


     2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

     2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

     5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


     3. Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


     4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


     5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


     Reklamace a záruka

     Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.vcelarstvikolomy.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Pro uplatnění reklamace nás prosíme kontaktujte e-mailem na adresu info@vcelarstvikolomy.cz nebo telefonicky na číslo +420 608 106 475. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. K uplatnění reklamace není třeba přikládat záruční list (stačí pouze doklad o koupi přiložený k zásilce).


     Platnost údajů a cen

     Veškeré údaje uvedené na stránkách jsou platné od   01.10.2012 do odvolání.
     V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.